Co dalšího byste měli vědět?

Maximální měrné způsobilé výdaje jsou pro jednotlivé typy podporovaných opatření finančně limitovány (např. 1300,- Kč/m2 fasády, 500,- Kč/m2 zateplení stropů).

V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1. Na takovouto výměnu lze čerpat podporu.

Při podání žádosti je nutné předložit odborný posudek sestávající z projektové dokumentace a energetického posudku (obsahuje mj. průkaz energetické náročnosti budovy pro navrhovaný stav) a řadu dalších dokladů. Tyto přílohy k žádosti mohou vyhotovit pouze osoby s příslušnou odborností (projektanti a energetičtí specialisté).

Při podání žádosti je nutné předložit doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem (stanovisko SÚ, souhlas s provedením ohlášené stavby, stavební povolení, oznámení o zahájení stavebního řízení nebo SÚ potvrzená kopie formuláře „Ohlášení stavby“).

Při realizaci je povinnost zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Realizace opatření musí být dokončena nejdéle do 12 měsíců po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Příjemce podpory musí zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržet podmínky Programu po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 14.5.2014.
Aktualizováno: 14.5.2014 zpět

http://zelena-usporam-2014.ekonomickestavby.com/bulletin1404_47.cz/co-dalsiho-byste-meli-vedet.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.